Or Yarok Billboard

שלט אור ירוק
נעשה כרעיון לשלט ללקוח אור ירוק
השלט מואר רק באמצעות פנס אחד בלבד בצד ומדבר על בעיית תשתיות כמו חוסר תאורה בכבישים